Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva (výzvy CLT01 a CLT02)

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva (výzvy CLT01 a CLT02).
 
Žiadosti je možné predkladať naskenované elektronicky na adresu eeagrants@vlada.gov.sk do 6.6.2014. Žiadosť musí obsahovať formulár zverejnený na tejto stránke a povinné prílohy.
 
Podrobné informácie:
Pre zaradenie do databázy musí žiadateľ splniť nasledovné Všeobecné podmienky:
 
Všeobecné podmienky zaradenia do databázy:
 
1.               Občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo občianstvo Ukrajiny so štatútom zahraničného Slováka
2.               Nezávislosť od správcu programu, t.j. odborník nie je v pracovnom pomere,  štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere s Úradom vlády SR.
3.               Nestrannosť, t.j. odborník sa nepodieľal na príprave programu alebo jeho schvaľovaní.
4.               Ovládanie slovenského jazyka.
5.               Bezúhonnosť.
6.               Počítačové zručnosti (ovládanie MS Excel a MS Word).
7.               Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a skúsenosti s hodnotením projektov alebo preukázateľná prax v relevantnej oblasti.
 
Za relevantnú oblasť podľa bodu 7 sa považuje zachovanie, obnova alebo revitalizácia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Skúsenosti s obnovou hnuteľných kultúrnych pamiatok sú výhodou.
 
Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok:
 
Formulár žiadosti o zaradenie do databázy hodnotiteľov, vrátane povinných príloh, ktoré tvoria:
 
a)    Doklad preukazujúci požadované vzdelanie (postačuje prostá kópia) a/alebo požadovanú prax.
b)    Profesijný štruktúrovaný životopis.
 
Odmena
 
Odborník vykoná hodnotenie na základe dohody o vykonaní práce uzatvorenej so správcom programu. Maximálny počet odpracovaných hodín pri hodnotení jednej žiadosti o projekt je 8 hodín. Odmena za hodnotenie jednej žiadosti o projekt je 200 eur.
 
Termín vykonania práce
 
Predpokladaný termín uzavretia dohody: jún 2014.
Predpokladaný termín ukončenia výkonu práce: do jedného mesiaca od uzavretia dohody
 
Výberové kritériá
 
1.               Výpovedná schopnosť predložených dokumentov, najmä, nie však výlučne, vo vzťahu k bodu 7 Všeobecných podmienok.
2.               Skúsenosti s hodnotením projektov.
3.               Dĺžka praxe.
4.               Kombinácia skúseností v relevantných oblastiach podľa bodu 7 Všeobecných podmienok.
 
Minimálny počet vybratých odborníkov - 8
 
Úrad vlády SR si vyhradzuje právo požiadať  žiadateľa o poskytnutie dodatočných informácií.
 
O výsledku posúdenia žiadosti bude žiadateľ informovaný elektronicky. 
 
Ďalšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle 02/57 295 522 alebo e-mailom eeagrants@vlada.gov.sk.

14987