Výsledky grantov EHP a Nórska 2004 - 2009 a elektronická knižnica


Publikácia Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 - 2009
EEA and Norway Grants 2004 - 2009 BROCHURE
vysledky 2004 - 2009

Článok v časopise EUROKOMPAS v čísle 4/2011 ročník VIII: Nové programové obdobie grantov EHP a Nórska je tu!


Prevádzkovateľ portálu www.eeagrants.sk a www.norwaygrants.sk získal materiály zverejnené v časti webová knižnica od konečných prijímateľov a príjemcov pomoci realizujúcich individuálne projekty a od sprostredkovateľov realizujúcich blokové granty v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Materiály sú v tejto webovej knižnici zverejnené s ich súhlasom, za účelom šírenia výsledkov dosiahnutých v rámci jednotlivých projektov a blokových grantov. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených v jednotlivých materiáloch a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní týchto informácií. Obsah týchto stránok bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.

Individuálne projekty

Prioritná oblasť - Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire


Prioritná oblasť – Ochrana životného prostredia


 • SK0121 Štátna ochrana prírody SR – Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine
 • SK0098 Košický samosprávny kraj – Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká Niva (MIKADO)
 • SK0119 Obec Hurbanova Ves – Rozvoj infraštruktúry vodného hodpodárstva v obci Hurbanova Ves, kanalizácia-ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, Jelky a Hurbanova Ves

Prioritná oblasť – Trvalo udržateľný rozvoj


 • SK0099 Obec Rohožník – Implementácia obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v energetickom hospodárstve obce Rohožník
 • SK0081 Ústav stavebníctva a architektúry SAV – Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektrických a elektronických odpadov pre aplikácie v stavebníctve
 • SK0090 Žilinský samosprávny kraj – Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
 • SK0032 Slovenská národná knižnica – Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky

Prioritná oblasť – Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva


 • SK0074 ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o. – Zelený dom – záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici
 • SK0043 Košický samosprávny kraj – Katova bašta, Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu
 • SK0047 Slovenské národné múzeum – Generálne opravy šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny
 • SK0125 Cirkevný zbor ECAV Bátovce – Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva – obnova evanjelického kostola Bátovce
 • SK0073 PRODUKT SK, s.r.o. – Zvýšenie prezentačnej schopnoti dedičnosti, historičnosti a mimoriadnych exponátov Múzea kolies s podporou vedeckej hračky

Prioritná oblasť – Zdravie a starostlivosť o deti


Prioritná oblasť – Rozvoj ľudských zdrojov


 • SK0136 Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade – Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho konania/posilnenie právnej vymožiteľnosti v ochrane spotrebiteľa-efektívna a účinná pomoc pre spotrebiteľa
 • SK0103 Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov Poltár – Centrum neformálneho vzdelávania
 • SK0096 Odborový zväz pracovníkov školstva – Vzdelávacie centrum a centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské žľaby – Vysoké Tatry

Prioritná oblasť - Výskum


 • SK0017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Výskum účinku glukokortikoidov u niektorých pediatrických ochorení s cieľom zlepšenia zdravia detí
 • SK0023 Slovenská technická univerzita – Vytvorenie centra excelentnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie
 • SK0082 Slovenská zdravotnícka univerzita – Zavedenie nových vedecko výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení
 • SK0094 Slovenská technická univerzita v Bratislava – Centrum pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov
 • SK0116 Nadácia Zrak – Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb

Prioritná oblasť – Regionálna politika a cezhraničné aktivity


 • SK0107 Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie – Pilotný program efektívnej koordinácie finančnej pomoci – Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie

Blokové granty

SK0011 Nadácia Ekopolis – Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO-TUR)


SK0008 Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) - Program na podporu ľudských práv v rokoch 2006 – 2009


SK0009 Nadácia Socia - Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku


SK0056 Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA) - Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce


SK0010 Slovenská akadémia vied – Podpora vedy a výskumu vo vybraných smeroch významných pre Slovenskú republiku a EÚ


 • Chemický ústav SAV, Bratislava - Príprava účinných biopalivových článkov založených na využití nanoštruktúr na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a organického odpadu

SK0007 SAIA, n.o. - Fond NIL na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá