Výber hodnotiteľov projektov predložených v rámci programu SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci programu Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie.
 
Žiadosti je možné predkladať naskenované elektronicky na adresu eeagrants@vlada.gov.sk do 06.12.2013. Žiadosť musí obsahovať formulár zverejnený na tejto stránke a povinné prílohy.
 
Odmena za hodnotenie jednej žiadosti o projekt je 100 eur.
 
 
Podrobné informácie:
 
Pre zaradenie do databázy musí žiadateľ splniť nasledovné Všeobecné aj Špecifické podmienky:
 
Všeobecné podmienky zaradenia do databázy:
 
 1. Občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.
 2. Nezávislosť od správcu programu, t.j. odborník nie je v pracovnom pomere,  štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere s Úradom vlády SR.
 3. Nestrannosť, t.j. odborník sa nepodieľal na príprave programu alebo jeho schvaľovaní a nie je v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom pomere s nasledovnými inštitúciami:
  1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  2. Štátny pedagogický ústav
  3. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 4. Ovládanie slovenského jazyka.
 5. Bezúhonnosť.
 6. Počítačové zručnosti (ovládanie MS Excel a MS Word).
 7. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a preukázateľná prax najmenej 3 roky v oblasti sociálnej inklúzie Rómskej menšiny.  
 
Špecifické podmienky:
 
 1. Základné znalosti právnych noriem týkajúcich sa vzdelávania na základných a stredných školách.
 
Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok:
 
Formulár žiadosti o zaradenie do databázy hodnotiteľov, vrátane povinných príloh, ktoré tvoria:.
 1. Doklady preukazujúce požadované vzdelanie a požadovanú prax (postačuje prostá kópia).
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis.
 
Odmena
 
Odborník vykoná hodnotenie na základe dohody o vykonaní práce uzatvorenej so správcom programu. Maximálny počet odpracovaných hodín pri hodnotení jednej žiadosti o projekt sú 4 hodiny. Odmena za hodnotenie jednej žiadosti o projekt je 100 eur.
 
Termín vykonania práce
 
Predpokladaný termín uzavretia dohody: január 2014.
Predpokladaný termín ukončenia výkonu práce: do jedného mesiaca od uzavretia dohody
 
Výberové kritériá
 
 1. Výpovedná schopnosť predložených dokumentov, najmä, nie však výlučne, vo vzťahu k bodu 7 Všeobecných podmienok.
 2. Skúsenosti s hodnotením projektov.
 3. Dĺžka praxe.
 
 
Minimálny počet vybratých odborníkov - 4
 
Úrad vlády SR si vyhradzuje právo požiadať  žiadateľa o poskytnutie dodatočných informácií.
 
O výsledku posúdenia žiadosti bude žiadateľ informovaný elektronicky. 
 
Ďalšie informácie budú poskytnuté na telefónnom čísle 02/57 295 593 alebo e-mailom eeagrants@vlada.gov.sk.
 
____________
Minimálne kritériá pre výber hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o projekt predložených v rámci programu „Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie“
13572