Verejné obstarávania

Vážení uchádzači vo verejnom obstarávaní,
 
s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž o zákazky financované z Grantov EHP a Nórska Vám prinášame prehľad verejných obstarávaní, do ktorých sa môžete zapojiť.
 
Prosíme Vás, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom tohto anonymného formulára alebo na adresu eeagrants@vlada.gov.sk ak máte pocit, že:
 • podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sú diskriminačné, alebo
 • počas súťaže došlo k nekalým praktikám zo strany iných uchádzačov alebo verejného obstarávateľa, alebo
 • Vaša ponuka, ktorú ste do súťaže predložili bola neoprávnene vylúčená, alebo
 • došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré vzbudzujú pochybnosti o férovosti súťaže.
Vaše podnety sú pre nás dôležité, budeme ich riešiť a o výsledku šetrenia Vás budeme informovať.

Verejný obstarávateľ Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra   vyhlásil dňa 1.3.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Prezentácia hradbových múrov“. Ponuky je možné predkladať do 17.3.2017. Prepodkladaná hodnota zákazky je 21 229,83€.

ZOZNAM UKONČENÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ 
 • Verejný obstarávateľ Záujmové združenie žien MYMAMY ukončil dňa 18.09.2014 verejné obstarávanie na predmet zákazky Bezpečný ženský dom - stavebné práce. Víťazným uchádzačom je UNISTAV s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. BŽD 03/ 2014 a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. BŽD 03/2014
 • Verejný obstarávateľ Pamiatkový úrad SR ukončil dňa 7.5.2014 verejné obstarávanie na predmet zákazky Pojazdné dielne. Víťazným uchádzačom je AUTO-IMPEX spol. s r. o. s ktorým bola uzatvorená Kúpna zmluva
 • Verejný obstarávateľ Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno - Selye János Gimnázium ukončil dňa 27.6.2014 verejné obstarávanie na predmet zákazky Stavebné práce. Víťazným uchádzačom je KUBOVIC AGRO, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2014 (Príloha č. 1a, 1b, 1c, 1d).
 • Verejný obstarávateľ Bratislavský samosprávny kraj ukončil dňa 16.1.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu“. Víťazným uchádzačom je CS, s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 2015-146-OIČSMaVO  
 • Verejný obstarávateľ ZŠ ulica mieru Bytča ukončil dňa 9.1.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce projekt "Živá voda". Predpokladaná hodnota zákazky bola 22.791,66 eur. Víťazným uchádzačom je Milan Gaňa – CLEANEX s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo 1/20156
 • Verejný obstarávateľ Dominikánsky konvent, Košice ukončildňa 11.12.2014 verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce "Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády". Víťazným uchádzačom je OMEGATEC spol. s r.o., Spišská Nová Ves s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo.
 • Verejný obstarávateľ Železiarne Podbrezová  ukončil dňa 23.3.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce " Obnova hradného nádvoria - stavebné práce". Víťazným uchádzačom je akad. Sochár Ján Filo, Peťovská 390/26,976 31 Vlkanová, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 01/2015
 • Verejný obstarávateľ Perly gotickej cesty, n.o.  uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky stavebné práce "Veža kráľa Mateja - Dóm svätej Alžbety". Víťazným uchádzačom je Akad. sochár Vladimír Višváder - Villard, Na Križovatkách 19, 821 04  Bratislava, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2015
 • Verejný obstarávateľ Základná škola, Sľažany 122 ukončil dňa 16.1.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Vybudovanie adaptačných opatrení k projektu". Víťazným uchádzačom je Ing. Jaroslav Magát, Velčice 331, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo 
 • Verejný obstarávateľ Trebišovská energetická, s.r.o. ukončil dňa 30.4.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Vybudovanie centrálneho zdroja tepla a prepoj a centralizácia energetickej sústavy ". Víťazným uchádzačom je STAVIMEX Slovakia, a.s., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 2015/07/STX
 • Verejný obstarávateľ Ľubica Takáčová ukončil dňa 1.4.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky " Poľnohospodárska technika". Víťazným uchádzačom je SOME SLOVAKIA, s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 2015/66 
 • Verejný obstarávateľ Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra ukončil dňa 30.03.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky “Adaptačné opatrenia pre zadržanie vody v krajine”. Víťazným uchádzačom je KROVBAV s.r.o., Saratovská 4, 841 02 Bratislava, , s ktorým bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20151162_Z
 • Verejný obstarávateľ Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Panenská 4, 811 03 Bratislava ukončil dňa 29.5.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky " Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy - stavebné práce". Víťazným uchádzačom je RESTAURO, s. r. o., Piata 3,831 01 Bratislava, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1 B 2015 a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 B 2015
 • Verejný obstarávateľ Mesto Holíč ukončil dňa 8.4.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Statické zabezpečenie stien opevnenia I. a II. etapa a rekonštrukcia JV bastiónového opevnenia,  Zámok Holíč - stavebné práce". Víťazným uchádzačom je Spoločnosť "Holíč:Ekostavby-SESTA" Vedúci partner spoločnosti Ekostavby Brno a.s. U Svitavy 2, 618 00 Brno”, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo.
 • Verejný obstarávateľ Ministerstvo kultúry SR (pre SNM) ukončil dňa 12.6.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky " Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla". Víťazným uchádzačom je Obnova s.r.o.,J.Kmeťa 12,969 01 Banská Štiavnica, s ktorým bola uzavorená zmluva o dielo č. 1554.
 • Verejný obstarávateľ BIOPEL , a.s. ukončil dňa 14.5.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky". Víťazným uchádzačom je Drevoindustria Mechanik, s.r.o., s ktorým bola uzavorená zmluva o dielo č. 19/2015, dodatok č. 1 ku KZ 19/2015
 • Verejný obstarávateľ BIOPEL , a.s. ukončil dňa 14.5.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky - teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom 1ks". Víťazným uchádzačom je LMM, spol., s.r.o., s ktorým bola uzavorená kúpna zmluva č. 18/2015 a dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6/2015
 • Verejný obstarávateľ Obec Štiavnické Bane ukončil dňa 6.7.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnicke Bane". Víťazným uchádzačom je Dial sk, s.r.o., Ul. 1. mája 18, 010 01 Žilina, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo 
 • Verejný obstarávateľ Obec Štiavnické Bane ukončil dňa 24.4.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnicke Bane". Víťazným uchádzačom je ULTRASTAV s.r.o., Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo 
 • Verejný obstarávateľ Truc sphérique ukončil dňa 3.4.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova povrchov (eteriér+interiér) a rekonštrukcia orgánovej empory". Víťazným uchádzačom je resART BA s.r.o., Benediktiho 1, 811 05 Bratislava, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. SYN/01015/CLT01006
 • Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. ukončil dňa 24.6.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Nákladné vozidlá". Víťazným uchádzačom je KURTA spol. s.r.o., s ktorým bola uzatvorená KZ č. SIMBIO/01/15
 • Verejný obstarávateľ Biopel ukončil dňa 24.6.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Informačný systém pre Biomasové logistické centrum vrátane uvedenia do prevádzky". Víťazným uchádzačom je BPM Consulting, s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dodávke a implementácii informačného systému Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 20/2015
 • Verejný obstarávateľ Intech Slovakia, s.r.o. ukončil dňa 22.6.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Štiepkovač". Víťazným uchádzačom je Biber, s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 2015/07 
 • Verejný obstarávateľ Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec  ukončil dňa 22.6.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Dodávka a montáž zariadenia na spracovanie tenkej drevnej hmoty vrátane príslušenstva". Víťazným uchádzačom je UMIKOV CZ, s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 1/2015
 • Verejný obstarávateľ Intech Slovakia, s.r.o. ukončil dňa 12.6.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Lesná technika". Víťaznými uchádzačmi sú HYDREX, s.r.o., 
  VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o. a 
  LMM, spol. s r.o., VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
  , s ktorým boli uzatvorené KZ LMM, KZ HYDREX a KZ VPP
 • Verejný obstarávateľ Štátne divadlo Košice ukončil dňa 11.6.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice". Víťazným uchádzačom je PKB invest, s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 80-12-01/15
 • Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. ukončil dňa 17.8.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Dodávka a montáž mobilného kotla vrátane uvedenia do prevádzky". Víťazným uchádzačom je H.D.K. spol. s.r.o., s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo č. 5/2016
 • Verejný obstarávateľ Základná škola s materskou školou Cinobaňa ukončil dňa 19.11.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Vybudovanie adaptačných opatrení na zachytenie a využitie dažďovej vody v ZŠ Cinobaňa". Víťazným uchádzačom je Levická záhradnícka s.r.o., s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo č. 1/2016
 • Verejný obstarávateľ EPPROS, s.r.o. ukončil dňa 18.12.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "dodávka technológie na lisovanie slamy". Víťazným uchádzačom je GROLOS s.r.o., s ktorým bola uzatvorená KZ s dodatkom 
 • Verejný obstarávateľ 
  Základná škola, Pribinová ul.,
   Nováky
   ukončil dňa 14.12.2015 verejné obstarávanie na predmet zákazky "
  Vybudovanie adaptačných opatreni k 
  projektu - Adaptačné opatrenia pre 
  klimatickú zmenu so zameraním na 
  využitie dažďovej vody v ZS v Novákoch
  ". Víťazným uchádzačom je 
  MANADA 
  Trading 
  s.r.o
  , s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č.2/2016
 • Verejný obstarávateľ Stredná priemyselná škola Košice ukončil dňa 19.4.2016 verejné obstarávanie na predmet zakázky "Košická priemyslovka – revitalizácia predného nádvoria školy. Víťazným uchádzačom je HILO, s.r.o. s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 03/VO/2016
 • Verejný obstarávateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Pistoriho palác v Bratislave – rekonštrukcia kotolne". Víťazným uchádzačom je TZB Technol6gie, s. r. o. s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 526/2016;
 • Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. ukončil dňa 5.8.2016 verejné obstarávanie na predmet zakázky "Dodávka sady náradia do Biomasového logistické centra". Víťazným uchádzačom je WURTH, spol. s.r.o. s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 49/2016
 • Verejný obstarávateľ LUNA, n.o. ukončil dňa 12.4.2016 verejné obstarávanie na predmet zakázky "Ženský domov – umiestnenie žien v núdzi, spojené s pracoviskom pre ženy - Trenčín". Víťazným uchádzačom je ABC trade, s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 46/2016
 • Verejný obstarávateľ Bratislava - mestská časť Nové Mesto ukončil dňa 23.9.2016 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Voľnočasový priestor JAMA". Vížazným uchádzačom je Združenie Vodostav SR, s.r.o. – Stanislav Orovnický VODOSTAV, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. MAGSP1600021
 • Verejný obstarávateľ Bratislava - mestská časť Nové Mesto ukončil dňa 23.9.2016 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Gaštanica". Vížazným uchádzačom je Združenie Vodostav SR, s.r.o. – Stanislav Orovnický VODOSTAV, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. Z2016-313
 • Verejný obstarávateľ Bratislava - mestská časť Staré Mesto ukončil verejné obstarávanie na predmet zákazky "Pistoriho palác v Bratislave-renovacia okien a reštaurovanie". Vížazným uchádzačom je mazama, s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 627/2016.
 • Verejný obstarávateľ SVP, š.p. OZ Piešťany ukončil verejné obstarávanie na predmet zákazky "Opatrenia na prítokoch Handlovky – Raci potok". Víťazným uchádzačom je TMG, a.s. s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo ZOD c. 1142/2016-PR
 • Verejný obstarávateľ SVP, š.p. OZ Piešťany ukončil verejné obstarávanie na predmet zákazky "Nováky - vodozádržné opatrenia na toku Nitra". Víťazným uchádzačom je TMG, a.s. s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo ZOD c. 1143/2016-PR
 • Verejný obstarávateľ SVP, š.p. OZ Piešťany ukončil verejné obstarávanie na predmet zákazky "Nadlice - Nadlický potok, sfunkčnenie jestvujúceho poldra". Víťazným uchádzačom je TMG, a.s. s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo ZOD c. 1141/2016-PR
 • Verejný obstarávateľ Železiarne Podbrezová ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny". Víťazným uchádzačom je RESSAN, s.r.o. , Partizánska cesta 7 Banská Bystrica s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 9/2016
 • Verejný obstarávateľ SVP, š.p. OZ Piešťany ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka". Víťazným uchádzačom je TGM, a.s. s ktorým bola uzatvorená ZOD c. 1273/2016-PR
 • Verejný obstarávateľ SVP, š.p. OZ Piešťany ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Rybany-Bebrava, vodozádržné objekty". Víťazným uchádzačom je Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. s ktorým bola uzatvorená ZOD c. 1279/2016-PR
 • Verejný obstarávateľ SVP, š.p. OZ Piešťany ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Žitná - Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta". Víťazným uchádzačom je Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. s ktorým bola uzatvorená ZOD c. 1284/2016-PR
 • Verejný obstarávateľ SVP, š.p. OZ Piešťany ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Lehota pod Vtáčnikom – Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka". Víťazným uchádzačom je Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. s ktorým bola uzatvorená ZOD c. 1274/2016-PR
 • Verejný obstarávateľ SVP, š.p. OZ Piešťany ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Opatrenia na prítokoch Handlovky - Jalovský potok". Víťazným uchádzačom je Skládky a odpady, s.r.o. s ktorým bola uzatvorená ZoD 1/2017
 • Verejný obstarávateľ Bratislava - mestská časť Nové Mesto ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Voľnočasový priestor JAMA". Víťazným uchádzačom je OMOSS, s.r.o, s ktorým bola uzatvorená ZoD ÚEZ č. 370/2016 
 • Verejný obstarávateľ Univerzita veretinárneho lekárstva ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie: Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat – máj 2017". Víťazným uchádzačom je Letecká Agentúra Kolumbus, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201642912_Z 
 • Verejný obstarávateľ Biopel, a.s., ukončil verejné obstarávanie na predmeet zákazky "Fotovoltický systém do Biomasového logistického centra". Víťazným uchádzačom je EasySun, s.r.ro., s ktorým bola uzatvorená KZ 11/2017.
 • Verejný obstarávateľ Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Dodávka a montáž zariadenia na spracovanie tenkej drevnej hmoty vrátane príslušenstva". Víťazným uchádzačom je Drevoindustria Mechanik, s.r.o., , s ktorým bola uzatvorená KZ c.1/2016
 • Verejný obstarávateľ Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Dodávka a montáž zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením". Víťazným uchádzačom je UMIKOV CZ, s.r.o. , s ktorým bola uzatvorená KZ c.1/2015
 • Verejný obstarávateľ Biopel, a.s. ukončil verejné obstarávanie na predmet zakázky "Osobné motorové vozidlá". Víťazným uchádzačom je Autopolis , s.r.o., s ktorým bola uzatvorená Kúpna zmluva č. Z201618168_Z
   
14965