Sociálna inklúzia

Socialna inkluzia
13.04.2016 - ÚV SR - Odbor grantov EHP a Nórska - zmena telefónny...
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene telefónnych čísel na Odbore grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR. Nové telefónne čísla začínajú ...

22.06.2015 - Prví absolventi akreditovaného inovatívneho vzdeláva...
V rámci ukončenia akreditovaného inovačného vzdelávania pod názvom „Interkultúrne vzdelávanie v základnej škole so žiakmi z rómskych k...

18.12.2014 - Závery stretnutia za okrúhlym stolom k téme rómskeho...
Dňa 12. novembra 2014 sa konalo v hoteli Bôrik v Bratislave stretnutie za okrúhlym stolom k téme rómskeho národnostného školstva. Pr...

27.10.2014 - Oznámenie o začatí inovačného vzdelávania pre 40 ped...
Štátny pedagogický ústav bude od októbra 2014 vzdelávať 40 pedagogických zamestnancov základných škôl v rámci inovačného vzdelávania p...Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.
6917