10.04.2014 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program ...
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06...

26.02.2014 - Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databá...
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v...

19.02.2014 - Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá k ak...
Úrad vlády SR ako Správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti k...

07.02.2014 - Seminár k výzve CBC02
25. február 2014 Hotel Dukla, Prešov organizátori: Prešovský samosprávny kraj, ako Správca Schémy malých grantov Programu ...

31.01.2014 - Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05 Zachovanie a...
Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre ...

31.01.2014 - Vyhlásenie výzvy CLT02 pre program SK05 Zachovanie a...
Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a u...

13.01.2014 - Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadost...
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt. Program: Cezhraničná spolupráca banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.