22.08.2014 - Prezentácia z predstavenia nových výziev pre program...
V dňoch 18. – 21. augusta 2014 Úrad vlády SR ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je podporený z Nórskych grant...
Fotogaléria Fotogaléria

01.08.2014 - ! Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014 o...
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na real...

24.07.2014 - Štátny pedagogický ústav zverejnil na svojej webovej...
ŠPÚ organizuje v rámci preddefinovaného projektu Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýše...

18.07.2014 - Predstavenie nových výziev pre program Domáce a rodo...
Predstavenie nových výziev pre program Domáce a rodovo podmienené násilie     Úrad vlády SR ako správca programu Domáce a rodovo podmi...

23.06.2014 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program ...
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV...

22.05.2014 - Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databá...
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rá...

16.05.2014 - Oznámenie o výzve na predkladanie žiadostí o zaraden...
Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci p... banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.