30.09.2014 - Výsledky hodnotenia žiadostí o projekt v rámci výzvy...
Výsledky hodnotenia žiadostí o projekt v rámci výzvy CLT02 - Program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a ...

24.09.2014 - POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný pr...
POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok  vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenske...

12.09.2014 - Informačný deň v PREŠOVE k vyhláseným výzvam DGV02 a...
Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je podporený z Nórskych grantov a zo štátneho rozpoč...

12.09.2014 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program ...
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV...

08.09.2014 - Vyhlásenie výzvy DGV02 pre program SK09 Domáce a rod...
Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje II. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV02:

08.09.2014 - Vyhlásenie výzvy DGV03 pre program SK09 Domáce a rod...
Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje III. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt DGV03:

08.09.2014 - INFORMAČNÝ DEŇ K VYHLÁSENÝM VÝZVAM DGV02 a DGV03 A S...
Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je podporený z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu ... banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.