28.01.2015 - Národný bilaterálny fond: Oznámenie o vyčerpaní alok...
Oznámenie o vyčerpaní disponibilnej alokácie pre ENVIRONMENTÁLNY komponent v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014

18.12.2014 - Závery stretnutia za okrúhlym stolom k téme rómskeho...
Dňa 12. novembra 2014 sa konalo v hoteli Bôrik v Bratislave stretnutie za okrúhlym stolom k téme rómskeho národnostného školstva. Pr...

08.12.2014 - Bilaterálny fond na národnej úrovni: Často kladené o...
Často kladené otázky v rámci Oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 nájdete

28.11.2014 - K štyrom bezpečným ženským domom pribudnú na Slovens...
Na prezentácii projektu BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM – PRIESTOR PRE PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT BEZ NÁSILIA, ktorá sa konala vo štvrtok 27. novembra 201...

24.11.2014 - Nórsky finančný mechanizmus podporuje projekty na ži...
Násilie páchané na ženách je obzvlášť závažný, avšak ešte stále tabuizovaný celospoločenský problém a to  podľa prieskumu agentúry Markan...

19.11.2014 - VYPÍSKAJME NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH !
Úrad vlády SR ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, o... banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.