14.07.2015 - Archív: Otvorenie opatrenia B bilaterálnych fondov p...
Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúr...

22.06.2015 - Prví absolventi akreditovaného inovatívneho vzdeláva...
V rámci ukončenia akreditovaného inovačného vzdelávania pod názvom „Interkultúrne vzdelávanie v základnej škole so žiakmi z rómskych k...

12.06.2015 - Vyhlásenie výzvy CLT03 (malá grantová schéma) pre pr...
Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu...

05.06.2015 - III. výzva - Fond pre MVO (Nadácia otvorenej spoločn...
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlásila v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – De...

31.03.2015 - Výsledky hodnotenia žiadostí o projekt v rámci výzvy...
Prešovský samosprávny kraj: Výsledky hodnotenia žiadostí o projekt - VÝZVA CBC02 schéma malých grantov v rámci programu SK08 Cezhraničná ...

03.03.2015 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program ...
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV...

11.02.2015 - Výsledky hodnotenia žiadostí o projekt v rámci výzvy...
Výsledky hodnotenia žiadostí o projekt - VÝZVA CBC01 v rámci programu SK08 Cezhraničná spolupráca banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.