13.04.2016 - ÚV SR - Odbor grantov EHP a Nórska - zmena telefónny...
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene telefónnych čísel na Odbore grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR. Nové telefónne čísla začínajú ...

06.04.2016 - Vydaná brožúra zo 6. ročníka fóra Európskych hranič...
Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vydal v spolupráci s Institute for Stability and Development brožúru zo...

04.02.2016 - Novootvorený bezpečný ženský dom DÚHA v Bratislave p...
Dagmar Povodová, riaditeľka Bezpečného ženského domu DÚHA: „ Veľmi sa teším, že sa spojili sily pre dobrú vec. Náš bezpečný ženský dom...
Fotogaléria Fotogaléria

07.12.2015 - BILATERÁLNY FOND pre rok 2015 - možnosť uchádzať sa ...
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod dňa 7. augusta otvoril možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných...

01.12.2015 - V rámci cezhraničnej spolupráce je dôležité budovani...
Zhodlo sa na tom  takmer   150 účastníkov šiesteho pokračovania medzinárodnej konferencie  Borders Dialoges 2015, ktorá sa uskutočnila...
Fotogaléria Fotogaléria

07.08.2015 - ! Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2015 o...
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na real...

06.08.2015 - Výzva CLT03 predĺžená do 31.8.2015!
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu „SK05 Podpora diverzity v kultúre a umení v rámci Európs... banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.