19.07.2016 - Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výz...
Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyhlásil výzvu na prekladanie ponúk na pozíciu operátora fondu pre nový Globálny fond pre regioná...

01.06.2016 - Úrad vlády SR pripravuje rokovania o detailoch novéh...
V súvislosti s viacerými podnetmi verejnosti, týkajúcimi sa prípravy programového obdobia z grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR inform...

31.05.2016 - Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálny...
Úrad vlády SR pre granty EHP a Nórska otvoril už dňa 14.7.2015 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraný...

13.05.2016 - Aktivity a projekty programu SK09 Domáce a rodovo po...
Rodovo podmienené násilie je všadeprítomné a je závažným sociálnym problémom, ktorý ohrozuje bezpečnosť, telesnú a duševnú integritu žien...

13.05.2016 - Projekt Prírodné a kultúrne pamiatky pomedzia Sloven...
Už čoskoro sa verejnosť zoznámi s modernými inovatívnymi metódami vzdelávania študentov a učiteľov na základných, stredných i vysokých šk...

11.05.2016 - Zintenzívňujú sa slovensko-ukrajinské aktivity v rám...
Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny je v našej krajine podporovaná aj z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu, k...

05.05.2016 - Nové programové obdobie grantov EHP a Nórska 2014 - ...
Dňa 3. mája 2016 boli v Bruseli podpísaná nová dohoda o grantoch EHP a Nórska na programové obdobie 2014 – 2021. Oficiálnu správu je m... banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.