30.09.2013 - Vyhlásenie výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolup...
Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt: NOVÉ Oznámenie o...

12.09.2013 - Výber hodnotiteľov projektov predložených v rámci pr...
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v...

21.08.2013 - Otváracia konferencia programov SK08 Cezhraničná spo...
Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca a SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností...

21.08.2013 - Seminár pre budúce partnerstvá v rámci programu SK08...
Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca podporeného z Nórskych grantov v spolupráci s Prešovským samosprávnym kraj...

21.08.2013 - For Ukrainians: Вступна конференція програм SK08 При...
Вступна конференція програм SK08 Прикордонне спіпробітництво і SK04 Місцеві та регіональні ініціативи щодо зниження національної нерів...

21.08.2013 - For Ukrainians: Семінар для майбутнього партнерства ...
Управління справами уряду СР, як керівник програми SK08 Прикордонна співпраця, яка підтримана грантами з Норвегії у співпраці з Пряшів...

20.08.2013 - Vyhlásenie výzvy pre program SK04 Miestne a regionál...
Úrad vlády SR ako správca programu SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie: banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.