30.12.2013 - Oznámenie o vyhlásení výzvy pre program SK08 Cezhran...
Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca si Vám dovoľuje oznámiť vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o pro...

26.11.2013 - Informačný deň výzvy CBC01 v rámci programu Cezhrani...
Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca organizuje dňa 11.12.2013 vo Veľkej zasadačke (1. poschodie) Úradu Preš...

21.11.2013 - Výber hodnotiteľov projektov predložených v rámci pr...
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rá...

15.11.2013 - Úspešná prezentácia programu zachovania kultúrneho d...
Úrad vlády SR ako Správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblas...

14.11.2013 - Dohoda o poskytnutí 5 miliónov eur na rekonštrukciu ...
Predseda Výboru pre finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru Anders Erdal a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič, za účasti ...

07.11.2013 - Termín otváracej konferencie Znovuzrodené dedičstvo ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozman...

23.10.2013 - Znovuzrodené dedičstvo
Úrad vlády SR ako Správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kult... banner

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.