Cezhraničná spolupráca

Cross Border Cooperation
 10.11.2016 - Aktualizované oznámenie o otvorení opatrenia B bilat...
Úrad vlády SR ako správca programov: SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy (ACC) – PA7 SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a príro...

 10.11.2016 - Oznam pre aktuálnych realizátorov bilaterálnych akti...
Žiadatelia o príspevok z bilaterálneho fondu v rámci opatrenia B, ktorí realizujú schválené bilaterálne aktivity s termínom realizácie...

 17.10.2016 - Program Cezhraničná spolupráca: Prerozdelenie dotera...
Vážení prijímatelia,   z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK...

 15.08.2016 - Slovensko – ukrajinské pohraničie ožilo cyklopodujat...
Pelotón takmer 80 mladých ľudí a detí z Ukrajiny, Nórska, Slovenska prekročil štátnu hranicu Malyj Bereznyj – Ubľa po takmer 50 kilome...

1 2 3 4 5 6 7 >>


Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:
  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie
Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.

Táto stránka je oficiálnou stránkou finančných mechanizmov na Slovensku a prináša informácie o jednotlivých programoch, o možnostiach získania finančných prostriedkov ako aj o podporených projektoch. V archíve stránky je tiež možné nájsť informácie o predchádzajúcom programovom období 2004 – 2009.
6945