Boj proti nenávistnému vyjadrovaniu online - kampaň zahájená 22. marca

no hate
Granty EHP a Nórska vstúpili do strategického partnerstva s Radou Európy pri propagovaní tolerancie a základných práv. Aktivity bojujúce proti nenávisti sú podporované cez Fondy pre mimovládne organizácie v rámci grantov EHP.


Počas posledných rokov boli zaznamenané neustále a obnovujúce sa porušovania ľudských práv, ktoré zahŕňajú fyzické a verbálne útoky na menšinové skupiny, migrantov a na organizácie, ktoré sa venujú presadzovaniu ľudských práv v Európe.

Za účelom vyriešenia týchto problémov, granty EHP a Nórska spojili svoje sily s Radou Európy a podporujú  Hnutie proti nenávistnému vyjadrovaniu. Táto kampaň zameraná na boj proti nenávistnému vyjadrovaniu online začína 22. marca 2013 a bude prebiehať až do roku 2014. 

Cieľom tejto akcie je boj proti nenávistnému vyjadrovaniu online vo všetkých jeho formách pri rešpektovaní slobody vyjadrovania. Hnutie je založené na výchove v oblasti ľudských práv, na zapojení sa mládeže a na mediálnej gramotnosti. 

Granty EHP podporujú projekty mimovládnych organizácií

MVO v Bulharsku, Českej Republike, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku a na Slovensku môžu požiadať o financovanie projektov s cieľom podniknúť kroky proti nenávistnému vyjadrovaniu z Grantov EHP – Fondy pre mimovládne organizácie.

Podpora občianskej spoločnosti je jednou z kľúčových priorít Grantov EHP prostredníctvom programov pre mimovládne organizácie s celkovou hodnotou 147 miliónov EUR.  

Presadzovanie demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv a dobrej správy vecí, boj proti diskriminácii, netolerancii, rodovej nenávisti a sociálneho vylúčenia predstavujú kľúčové piliere týchto programov. Minimálne 10% z alokovaných finančných prostriedkov je určených pre aktivity zamerané na deti a mládežnícke organizácie.

MVO sú taktiež oprávnenými žiadateľmi vo viacerých tematických programoch v rámci grantov EHP a Nórska. Táto skutočnosť robí tieto granty jedným z kľúčových nástrojov financovania občianskej spoločnosti v strednej a južnej Európe.

Čo je nenávistné vyjadrovanie?
Podľa definície Rady Európy sa nenávistné vyjadrovanie  vzťahuje na všetky formy vyjadrovania, ktoré rozširujú, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus či iné formy nenávisti založené na netolerancii, vrátane  neznášanlivosti vyjadrenej formou agresívneho nacionalizmu a etnocentrizmu, diskriminácie a nepriateľstva voči menšinám, migrantom a ľudom prisťahovaleckého pôvodu.

Odkazy na stránky:
Viac informácií o hnutí:
http://act4hre.coe.int/eng/The-Campaign 
Webstránka kampane, spustená 22. 3. 201:
www.nohatespeechmovement.org
Viac o podporovaných programoch pre MVO  a informácie o možnostiach  pre žiadateľov o grant je možné nájsť na:
http://eeagrants.org/What-we-do/Programme-areas/Civil-society/NGO-Programmes


10767