Základné informácie o programe

Finančný príspevok: 12 720 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Barentsov sekretariát

Špecifické záujmy: Program bude zameraný na Slovensko-ukrajinskú spoluprácu zahŕňajúcu cieľ sledujúci podporu osobných kontaktov ľudí. Bude podporovať výmenu skúseností a uplatňovanie osvedčených postupov v projektoch zameraných na cezhraničnú spoluprácu medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj vytváranie sietí v Európe.

Zdroj: Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014

7412